Стихотворение №:1087
Статус: конкурсное
Название: Шамай мартажа байнаб
Автор: zhalma
Тема:
Оценено посетителями: 141 раз. Средний балл: 0.1

Аласын аласћаа би шамай мартажа байнаб
Алаг нюдэндэмни їзэгдэхэ юумэн їгыш
Аюулхай сээжэндээ шинии дїрые ургуулжа байнаб
Амидаралайнгаа бїхые бїтэн їдэр ћарые шамай бодожо элээдэгћээ.

Аляахан мїсэдэ юу хэдэгыешнишье мэдэржэ байнаб
Харанхы їїрээр бодоод лэ
Нойрћоо бїтэн ћэреэгїй
Хазаараа барин морин єєдэ алхажа байгаад...

Хаяандашни тулажа хїрєєд тогтожо торойжо хоноћон
Хамхуул їбћэн шэнги минии сэдьхэл шамай дахан дэрбэжэ байћан єє...
Їглєєнэй сайгаа ууха гээд аягаа баритаршни 
Їрхэ дээрэшни нэгэ шубуу ћуугаад жэргээ бэзэ?

Эмжигхэн зїрхэндэ шамайгаал энхэрылэн жаргажа зобоћон
Эчинээ нюусхай мїрєєдэлэймни таћархай тэрэ байна...
Їдэшын сэлїїхэнээр ћайхан нютагаа харан, сэдьхэл ћэргэжэ
Єєдэрэг жабхаалиг эсхэрэн ћанаа тэниижэ байдаг гэжэ бэзэ...

Їчилээн їдэрээр шамай мїрєєдэн. Ћанаа хадажа ябабаш
Єєрыеш харахатай зэргэл баясан уужардаг сэдьхэл минии бэлэй...
Одо гиићэн намуухан ћїнеэр орой дээрэхи ћарые мэлэрэн шэртэжэ
Уйдхартай хараса гомдолтой нюдыемни ћанан ћїїрћэ алдадаг бэлэй.

Ондоо хїниие багтааха зайгїй тэрэгэлшїїлэн дурлаћан
Онсын тайбан тогтуухан ћаратай ћїни шэнгил араншан минии бэлэй...
Аласын алаћаа би шамай мэдэржэ байнаб
Аюулхы сээжэндэмни амилћан шинии тїрхэ (дїрэ)
Алаг нюдэндэмни їзэгдэхэ шэнги тодоржо байна...