Стихотворение №:1034
Статус: конкурсное
Название: Инаг дуран
Автор: norboewa
Тема:
Оценено посетителями: 170 раз. Средний балл: 0

Тyyдэгэй хажууда hуунаб,
Yнгэрhэн сагаа hананаб.
Тэнгэриин оройhоо hара
Yyлэнэй соорхойhоо гэтэнэ.

Инаг дурамни, хаанабши?
Гансал шамайем зyрхэмни
Ирагуу хабарай эхиндэ
Галай хyсooр дууданал эндэ.

Hанана гyш даа, манай дуран
Талын сэсэгтэл бадараа бэлэй.
Халаг, теэд энээхэн сэсэгнай
Хабарай эхеэр шаташоо бэлэйл.

Yнэhoo yлooгooд тyyдэгни
Hyниин дунда унтаршоо.
Hайхан тэрэ сэсэгтэл дурамни
Унтараад, дyрooд, шаташоо.

Гансал теэд hара тэнгэриhээ
Гунигым ойлгоно хэбэртэй.
Эхэмни мэтэ гэрэлээ
Эльгээ хyмэрин эльгээнхэй.