Стихотворение №:1031
Статус: конкурсное
Название: Минии дуран - мүнхэ.
Автор: sirenowa
Тема:
Оценено посетителями: 159 раз. Средний балл: 0.1
 
Булжамуур шубуухайн дуу таһарха,
Баглаа сэсэг хэзээшьеб даа хубирха,
Гал унтарха, гол хүрэхэ…
Гансал минии дуран – мүнхэ!

Залуу наһан түргөөр үнгэрхэ,
Зол жаргалаа хүн эдлэхэ…
Манан соо ургаһан сэсэг-
Минии дуран. Мүнхэ. Мүнхэ.