Стихотворение №:1120
Статус: конкурсное
Название: Олоћон олзо – баялигни...
Автор: ulsite
Тема:
Оценено посетителями: 204 раз. Средний балл: 0.1

“Сїлєєгїйб”, - гэжэ нэгэшье
бї хэлэ гэжэ,
Сэсэнхэн эжымни ходо
намдаа хэлэдэг ћэн.
Їшєєл тиихэдэ
їдыхэн лэ ябагдаа...
Їгын удха
їлтирїїлжэ шадахагїй.
Эрхиеэ татан,
маани тоолон ћуухадам,
Эжым їгэнїїд эжэлїїдгїйхэн
ухаан бодолым эзэлнэ.
Эреэн дэлхэйдэ
олоћон алтан олзомни –
Эрхэ сїлєє – 
эгээл ехэ баялигни.