Стихотворение №:1096
Статус: конкурсное
Название: Хайратай эжыдээ би хаяа загнуулха юм ћэн
Автор: seshinbator
Тема:
Оценено посетителями: 242 раз. Средний балл: 0
Эжымни
Арагаа їргэлжэ, 
Аргалда ябахадаа намайгаа хїтэлжэ,
Амара хагшандаа їћыемни їнэрлэнхэн элинэ.
Эжыгээ дууряажа аргал тїїхэдээ
Булжамуурай їндэгын гайхан шохоорхош,
Бїтэл їгыдэн їндэгыень хахалхада
Бурхан сэдьхэлтэй эжымни буруушаажа,
Болгоомжогїй бага наћандамни
Буруу хэбэл зїбые танюулћан
Загнуулхын ушарта ухаарћан
Хайртай эжыдээ би.
Хаяашье гэћэн загнуулхые хїсэнэб.
Арбан найман наћандаа
Аагын хїїе нїхэр болгожо,
Аягїй муухай хараал ћуража,
Алаг ћоролтой тамхинда дурлажа,
Айлай хїїхэндэ сэдьхэл хїдэлжэ,
Аласай манан шэнги хїбэлзээд,
Болохогїй юумэндэ дурлаћаар
Бодол сайлган эжыдээ загнуулжа......
Болгоомжогїй гэнэн залуу наћандань
Буруу хэбэл зїбые танюулћан
Загнуулхын ушарта ухаарћан хайртай эжыдээ би
Хаяашье гэћэн загнуулхые хїсэнэб!
Алаг хорвоодо зоболон їзєєгїй 
Алдарайхан наћандаа гэнэ алдажа,
Амидаралай тооћондо бїдэржэ ябахадаа
Хїшэрэй урда зориг мухадаггїй юм шуу гэжэ
Хїн хїнэ тїрїїн ћургадаг
Эрьежэ олдохогїй эжыдээ би
Эрхэлжэ хзаяа загнуулхые хїсэнэб!
Бурхан сэдьхэлтэ эжытэйдээ би
Бодондо хорвоодо бїдэрбэл бодохо юм.
Бїдэржэ бододогынь амидарал юм
Бурхан сэдьхэлдэ ээжымни да......