Стихотворение №:1093
Статус: конкурсное
Название: Найрагша хїн хєєрхэй
Автор: balma
Тема:
Оценено посетителями: 145 раз. Средний балл: 0
Бїргэ бараг бууха сэдьхэлэй сэрэгдэлые бариха гэжэ
Бїрэнхы тоочхон бодолдо унажа,
Бїрхэг тэнгэри гэнтэ сэлмэћэн шэнги
Уянгын онгоды оложо абадаг найрагша хїн хєєрхэй.
Элбэг баян мэдэлгэ олохол гэжэ
Їдэржэн номой обоондо булагдажа,
Уран їгєєр зїрхэнэй їнэн їчилээн элидхэжэ,
Їсэг Буддын зїрхэнэй шућаа юулэдэг
Найрагша хїн хєєрхэй.
Ашые харюулха энрил 
Амараг дурлалай хайрын дуун
Ажамидаралай эреэн барааниие
Ахар ћэлмэ шэнги хошоноор уянгалдаг
Найрагша хїн хєєрхэй.