Стихотворение №:1090
Статус: конкурсное
Название: Минии буряад тїмэн
Автор: zhalma
Тема:
Оценено посетителями: 133 раз. Средний балл: 0
“Мэндэ-э! Мэндэ амар!” - гэжэ 
Мэндэшэлжэ байнаб буряад тїмэнтэеэ
Минии шинии їгы эреэ їгы буряад зангаараа
Минии арадай зон гэжэ дуулажа байнаб та бултыетнай
Харахадал буряад шарайгаараа 
Халуухан мїшєєжэ байнаб. Та олонойнгоо урдаћаа