Стихотворение №:1089
Статус: конкурсное
Название: Шэнэхээн
Автор: zhalma
Тема:
Оценено посетителями: 197 раз. Средний балл: 0
Шэнэхээмни, 
Шэнэхээн гэжэ нэрлэхэћээ
Шэхэндэ яаћан эжэлћэн шагнагдана.
Шэнэхээмни, 
Шэнэхээн гэжэ дуудахаћаа
Сээжэдэ яаћан халуухан ћанагданаб.
Шэнэхээмни, 
Шэнэ нэгэ мянган 
Шэнэ нэгэ эрин зуунда алхан орожо байгаа мїнєєдэр
Шэнэхэн ћайхан зураг дїрсыешни
Шамтай бахархан харахадаа,
Шиниингээ їсэгэлдэрые 
Шэлжэжэ мїнєєдэртэ тулаћан тїїхыешни
Шэнжэжэ дурасхагїй байжа шадахагїй.
Саг турын їймєєн дэбжээн,
Чадаг тїїхын урбаан хїргээнээр
Саадахи холын хойто нютагћаа аяарлажа ерэћэн
Шућан нёлбоћотой нїїдэлэй собоошни (харгы) мїнєєш харагдаћаар
Тиигээд лэ тэрэ сагћаа хойшо
Шэнэхээн гэхэ їнидын хубита нютагаа олоћон
Шизаруун дорьботой нэгэн яћатанай гал гуламта
Ћэргэжэ дахин энэ нютагай хїрьћые манаћан
Шамдуун эршэтэ нэгэн угсаатанай ахуй амидарал
Сэсэглэжэ дахин энэ нютагай шарайе шэмэћэн
Саг турын хїргєєн бодолияанда їгсэжэ уруудаћанши
Сахићан галайшни согые унтаажа юрэ шадаагїй
Саћа борооной тунгаата дабталтада улам хатуужан хїгжэћєєр
Саглашагїй гэрэл гялваашни мїнєєдэр тэнгэри тулаа
Ядаћан нэгэ буурай угсаатан гэжэ хэн маниие хэлэжэ шадахаб
Ябажа ерэћэн тїїхын мїрэнэй бїхэниие гэршэлнэ
Юрэл нэгэ энгээн яћатан гэжэ хэн маниие баћажа шадахаб
Юу бїхэниие хоёр гар хооћон нюдаргаараа бїтээћэн їйлэмнай нисаана...
Хоёрдугаар зуунда бидэ эхэ нютагћаа хахасажа нэгэ ћалаашье ћаа
Хойшодын барилдалгатай эрдэнитэ нютагаа шэнээр дахин ололоо
Тиимэш ушарћаа Шэнэхээмни. Шэб шэнэхэн таламни
Хорин нэгэ дїгээр зуунай їїрэйн туяае угтаћан мїнєєдэр
Хойшо эрьен дурадхагїй байжа яажа шадахаб
Далан наян жэлэй їнгэрћэн тїїхэ бидэ 
Дахин нэгэ ћэхэн тэбшэжэ ерэћэн мїнєєдэрэй
Дараашын зуунай маргааша тунгаахагїй байжа яажа шадана бэ
Хїлэн Буирын тала нютаг 
Хїрьћэ баян бэлшээри сургагаараа дэлхэйдэ алдартай гэхэдэ
Хїдэлмэри тэмсэлээрээ сэсэглэн басхагдаћан
Хїхэрћэн Шэнэхээмни тїїнэй нэгэн єєдэћэн байгаа
Хїн арадай бїлхэндэл найрамдал дунда шуугдаћан
Їсэрдэжэ болошогїй аугаа нэгэн согсониинь байгаа...
Тєєрижэ тєєрижэ тїрэлдээ гээгшээр
Тїмэн газарые ћунатар эбхээд, дїрєє мулталћан энэ нютаг
Тїрэћэн їри шэнги эльгэндээ халуун бїїбэйлћэн Хїлэн Буир
Тїшэжэ тулажа, тэдхэжэ тэнхээрїїлћэн аха дїї яћатанай хайра найр
Тэсэхэгїй Монголой ћайхан оронойнгоо їбэртэ ябаћан сагта
Тэнгэриин хязгаар хїрєєшье ћаа миниил нютаг гэжэ дууламаар ћанагдана
Шэнэхээмни. Шижир алтан їлгымни
Шиниингээ эльгэндэ сэнгэлэйн дээдые эдлэћэн хїн арадшни
Эрьежэ їнгэрћэниие дурсаха бїридэ мїнєєдэр
Энэ бїхэниие хэн олгооб гэдэгын андаха ёћогїй
Энээнћээ хойшо яажа ябахаяа эндэхэ ушаргїй
Галабые дансалгаћан гайхамшаг бїтээгээшьегїй ћаа
Гарамгай хїдэлмэри сэсэн ухаагаараа бїтээћэн
Газар ућандаа нэмэрлићэн їнгэ дїрсэшни
Габьяа жїдхэл болгон газаахи зосоохи бултаараа шагшана
Далан жэлые угтажа наян жэлые элээхэдэ
Дараа дараагаар энэ нютагћаа ямар хїн гараагїй
Дархан абарга. Хїдэлмэриин жэшээшэ. Оюутан сэгээтэн.
Дуушан бїжэгшэн. Эмшэ соёлогшо. Багша катор...
Дабшалта хїгжэлтэ бэлхэдэћэн ямар їйлэс солгороогїйб
“Талын вагон” байгуулаад, тээбэриин гайшамшаг бїтээћэн
Тараг ћїнэй гаралтаараа аймагай тїрїї буляаћан
Табан хушуу малай шэмээрээ уласай сани (план) миляаћан
Даяар Монголд гайхагдаћан ямар соёлы бїтээгээгїйб
Далайн хїбєє тэнгэриин хизгаар хїрєєшье ћаа
Дадхал заншал їмэдхэл зїїдэлээ эхилээд
Дасал болоћон їгэ яряандаа хїртэл
Дархан онгон сол сэбэрээрээ байгаа яћатан
Дахяад баћа Шэнэхээнэй буряадћаа ондоо хаана байхаб
Шэнэхээмни. Шэлжэшьегїй барилдалгатай нютагни
Шиниингээ эльгэндэ їринь болоћондоо омогшохогїй байжа шадахагїйб
Шїни мянганай орой дуунай дунда 
Шижир ерээдїйешни зураглангїй байжа шадахагїйб
Шалгаржа солгорхо їнидын хуби заяанайш тїлєє
Шандаћа хїсэеэ шабхахагїй байжа шадахагїйб...
Шэнэхээмни, 
Шэб шэнэхэн таламни,
Шижир алтан їлгымни,
Шэлжэшэгїй барилгатай нютагни,
Шэнэ мянганда дуурисха ураймни!