Стихотворение №:1088
Статус: конкурсное
Название: Шинии сэдьхэлдэ би орожо ябаћанаа мэдэржэ байна
Автор: zhalma
Тема:
Оценено посетителями: 192 раз. Средний балл: 0

Шинии сэдьхэлдэ би орожо ябаћанаа мэдэржэ байна
Шанха урдаћаамни шэртээд харасая бї нюугаарай
Нэгэл анжаархагїй шэнги тайбан шарайлаад байћанши
Нээрээл тиимэ гэжїї гэжэ би шамћаа асуумаар байна
Хэрэггїй даа гэжэ ши дотороо гэмжэшэ байнаш
Хэзээнэй намда дасчихагсан гэдэгыеш нюдэшни хэлэжэ байна..
Иимэ тїлгээхэн аад лэ, тиимэ догдолоон гэдэгыемни мэдээгїйлши даа?
Эгэшэмэд аад лэ єєрын мэдэлгїй шамда эрхэлэнгїй байхадам
Эргэлзэжэ татагалзаад, ши хэшнээн ши даа ойшиямжа їгы шэнги їнгэрћэн
Шамда хайртай гээд лэ їбэртэшни налгаад, ши татагалзагсаан
Шамай ћанаа гээд лэ холоћоо шэбэнэхэдэмни ши жэмэлсээн!
Їдэрэй бодол. Ћїниин зїїдэндэ ушардаг гэхэдэ ши хошонсаан
Їхэхєєс єєрэ шинии тїлєє яажашье шадана гэхэдэ ши таажинсаан
Тэгвэл тии даа. Хонгор минь намћаа шадахал хирээрээ татагалза
Намайе ши шадалай хирээдээ зэмэлэн. Хошон таажанаарай
Тиигэћэнэйш эсэстэ би мїн мїнєєхил їгэеэ дабтаћаар байха болоно
Тиин зїрхэмни шиниил тїлєє догдолћоор байха болоно
Тиигээд єєрыгєє шинии сэдьхэлдэ орожо ябаћанаа мэдэрхэ болоно...