Стихотворение №:1085
Статус: конкурсное
Название: Хуримай ћїїдэр
Автор: zhalma
Тема:
Оценено посетителями: 165 раз. Средний балл: 0
Эжэлхэн хїхэ тэрлигтэй
Энеэмсэглэн зогсоћон ши бидэ хоёр
Энэл ганса ћїїдэртэй
Эгээлхэн нэгэ айл болоћон.
Сэл залуухан наћанай жабхаае
Сэмсэгэр гэгээхэн шарайдаа туяаруулжа,
Шэн хайрын халуун элшые
Сэгээлхэн мїшєєћэн харсадаа шэнгээжэ, 
Ши бидэ хоёр бэе бэеэ
Эрхэлэнхэн налажай, этигэнхэн тїшэжэй...
Энэ ћїїдэр дээрэхи хоёр 
Їтэлдэггїй мїнхын ућые уућан юм шэнги
Їнєєл хэбээрээ энеэмсэглэн шэртэнэ
Энэ гэртэ болоо юу бїхэниие ажажа,
Їрєє гэртэмни шэмэг боложо їлєєгдэнэ.
Энэ ћїїдэрэй доорохи бидэ хоёр
Эбсэг дулаахан амидаралаа согсолжо ябаћан.
Эльгэ зїрхэнэйнгээ хайраа юулэлсэжэ байћан.
Урбаа хїрбєєтэй амидаралын уртада
Уйдажа їзэћэн, уурлажашье їзэћэн.
Энэ ћїїдэр дээрэхи инаг хоёр мїн гї даа гэхэдэ этигэмээргїй.
Эбдэрэлсэжэ, муудалсажа эрьеэд, дахин эблэржэ,
Элдэб хоёроор аяглажа, аашалжа їзэлэй...
Їїнћєє хойшо ши бидэ хоёр
Энэл ћїїдэрэй доро амидаралаа їргэлжэлїїлнэ
Їїри хїїгэдээ їсхэжэ, їтэгэс наћатанаа хїндэлэн,
Їеын нїхэдєє угтажа, їдєєн
Їдэр ћарын уртада хамталагдажа
Їћэн буурал болотороо хамта амидарана...
Їни холо хэчинээн дараа
Їнєєл ћїїдэрэй дооро бидэ хоёр
Їнгэрћэн їе дурсан, зоогдон ћууна...
“Їзыш, энэшни бидэ хоёр бшуу,” – гэхэдэ
Їзэћэн болгон гайхажа алдана...