Стихотворение №:1072
Статус: конкурсное
Название:
Автор: butkina
Тема:
Оценено посетителями: 140 раз. Средний балл: 0
Аба эжы хоерни
Аба эжынгээ буянгаар
Алтан дэлхэйдэ турэхэдэмнай
Альган дээрээ ундылгэhэн
Аба эжы хоерни.
Арбагар жаахан бидэнээ
Анхаран анхаран ургэхэдоо
Алтандал сэсэн угэнуудээрээ
Аалихан уреэн hуудаг hэн.
Бууралхан толгойтой болоош hаа
Сэдьхэлынь залуухан зандаал.
Балшархан наhымнай hануулhан,
Баабай эжым хайратай юм
Абым сэсэн угэнуудынь
Эжым нимгэхэн сэдьхэлынь
Хододоо мандаа hаналаа табин,
Хулеэн угтан hуудаг юм.
Эжымни
Энхэрэн,энхэрэн хухууулhэн
Эльгэ нимгэтэй эжымни
Энэ наhандам сэнтэйхэн,
Эрхимэй эрхим эжымни.
Нойргуй хэды hунинуудые
Эльгэндээ тэбэрин унгэргооб.
Эсэhэн ажалша гараараа
Эльбэн эльбэн энхэрээб даа
Улгын дуунай аялгаар
Уурэй сайхые угтажа,
Ундын оодоо томожохымнай
Унэн сэдьхэлhээ хусоол юм.
Бууралхан эжым баясан,
Бидэнээ харан хухин,
Урма зоригоор халижа,
Урмашан энхэрэн hуунал даа.