Стихотворение №:1030
Статус: конкурсное
Название: Саг
Автор: sirenowa
Тема:
Оценено посетителями: 168 раз. Средний балл: 0.1
Ямар удаан yнжэнэбши
Нютагаа бусаха гэхэдэм?
Ямар түргooр үнгэрнэбши
Нажар, жаргалай байхада?

Υдэр бүри наранай туяа
Υүлэнэй саанаһаа шаранал.
"Υнгэрыт түргэн үдэрнүүд!" - 
Υншэрһэн зүрхэмни зальбарнал.

Шэрүүн, хүндэ энэ харгые
Шэлэжэ өөрөөл абааб.
Хариин хотодо байхые
Хүнгэн гэжэ һанааб.

Нюдөө аалинаар анинаб - 
Нулимсашье гаранагүй.
Һанаандаа гэртээ ниидэнэб,
Юуншье ондоо хэрэггүй.

…Галайнгаа дэргэдэ һуугаад,
Гараа дулаасуулна абамни,
Хүхюунээр энеэн hагад,
Хоолоо шананал эжымни.

Зохидхон минии нютаг - 
Зүрхэнэйм халуун баяр.
Наһанайм нангин үлгы,
Наранай дулаахан туяа.