Стихотворение №:1023
Статус: конкурсное
Название: Инзагата нютагни
Автор: sirenowa
Тема:
Оценено посетителями: 212 раз. Средний балл: 0.2

Наран булагай аршаан хүртэжэ,
Нютагайнгаа талаар сэнгэхэдээ,
Һайхан нютагтаа дурлажа,
Һанаа сэдьхэлээ амаруулнаб.

Инзагата ирагуухан нютагни,
Илдамхан дуунуудайм аялга,
Алтан дэлхэй дээр гансаханши,
Ами  наһанайм бэлэгши.

Дуулажал байхаб шамаяа,
Дэлхэйн шэмэг – минии нютаг!
Бусажал байхаб шамдаа,
Бурханай хайрлаһан нютаг!