Стихотворение №:1022
Статус: конкурсное
Название: Абадаа зорюулнаб
Автор: sirenowa
Тема:
Оценено посетителями: 164 раз. Средний балл: 0.2
Эльгэ зүрхэндэм хайратай
Эгээл сэнтэй эрдэним – 
Мүнхэ зуладал гэрэлтэй
Минии дуратай абамни!

Хариин хотодо байхадаа,
Хонгор нютагаа һананам,
«Аляа хүхын…» - дуулахада,
Абаяа һанан дурданам.

Үргэн танай сээжэн соо
Эмээл багтаха еһотой.
Танай досоохи таабариие
Таажа шадаха гүб бултыень?

Абынгаа шарайтай басаганби,
Ами наһандаа азатайб.
Баяр жаргал үзэһэнби – 	
Бурхан сэдьхэлтэй абатайб.