Стихотворение №:1020
Статус: конкурсное
Название:
Автор: sirendorzhiewa
Тема:
Оценено посетителями: 140 раз. Средний балл: 0
Зyрхэмни, халуун зyрхэмни
Сохилон,  лугшан жаргажа байна.
Сэдьхэл дyyрэн сагаан hанаамни
Сэсэгтэ таладал сэсэглэжэ байна.

Минии,  шинии зyрхэн соо
Манай сэбэр дуран hалбарна.
Минии, шинии сэдьхэл соо
Манай гое хyгжэм зэдэлнэ.