Стихотворение №:1018
Статус: конкурсное
Название:
Автор: sirendorzhiewa
Тема:
Оценено посетителями: 179 раз. Средний балл: 0
Сэдьхэл, зyрхэмни yбдэнэ -
Зyрхэнэйм yбшэн - дуран.
Сэдьхэлдэм дуран уйлана.
Энеэдэг hай сэдьхэлни,
Эдэгэдэг hай зyрхэмни.
Аргалха шэди байдаг hай,
Арюухан дурандам харюусадаг hай.