Стихотворение №:1014
Статус: конкурсное
Название: Бэшэг
Автор: sibenowa
Тема:
Оценено посетителями: 224 раз. Средний балл: 0
Инагхан дурамни,
     инагхан гансамни,
Шамдаа бэшэг бэшэнэб.

Сэбэрхэн шарайешни,
    харахан нюдэдыеш
yyдэн соогоо харанаб.

Инагхан гансамни,
    инагхан дурамни,
Шамдаа дуугаа дууланаб.

Дуранайш yгые,
    дулаахан альгыеш
Мартангyй, зyрхэндoo хадаглааб.

Инагхан дурамни,
    инагхан гансамни,
Шамдаа бэшэг бэшэнэб.
Шамаяа ходо hананаб…