Стихотворение №:1012
Статус: конкурсное
Название:
Автор: sibenowa
Тема:
Оценено посетителями: 182 раз. Средний балл: 0
Саhан хyнжэлдoo тала
Олон hара соо унтаа.
Хyнжэлoo hэхээд hаял,
Хабар айлшанаа угтаа.

Нарые хаража энеэгээд,
Налгайханаар баясаа.
Элшэ доронь дулаасаад,
Эжыдээ мэтээр эрхэлээ.

Торгон тэрлигээ хэдэржэ,
Таламнай баhал толорбо.
Сэсэг- зyyдхэлээ зyyжэ,
 			Нютагыем гоёобо.

Намжаа халуухан амисхалаараа
Наhатай эмгэйм аршуулдал
Набшаhаараа даллан, даллан,
Нyyдэл yyлэдые yдэшэбэ.