Псевдоним: ulsizhargal
ФИО: С.Үлзыжаргал
Контактная информация: Монголия
E-mail: minkult-nic@mail.ru
Возраст: 30
мужчина

Всего прислано стихов: 2, в том числе на конкурс: 2
Средний балл: нет

Стихи поэта:

№:1097
Название: Боро гэрни
Тема:
Оценено посетителями: 229 раз. Средний балл: 0

Аргал хорголой утаа шэнгээћэн
Боро гэрни,
Адистай хадаг тогоондонь ганхаатай
Боро гэрни,
Мориной толгойтой хосуур 
Уняандань хабшуулаатай
Боро гэрни,
Малаймни хэшэгэй хилгааћан 
Ханадань зангидаатай 
Боро гэрни,
Богдо Чингисэ хїрэг 
Хоймортонь залаатай
Боро гэрни,
Буурал болоћн аба эжымни
Дїнгэр-дангар яряатай
Боро гэрни,
Бїхын сээжэ абтардань
Шарлаћан ћудартай
Боро гэрни,
Бїлеэн альганаймни элшэ шэнгэћэн
Шагайнууд орхёотой
Боро гэрни,
Їбгэ дээдэсэймни юрєєл
Тожодоо оршоотой
Боро гэрни,
Эрхэл багымни энеэдэн
Туургандань хадаатай
Боро гэрни,
Ган тулга дундань
Гал бадмалаастай
Боро гэрни,
Гал дээрээ эдеэтэй шаргал
Сай дарьялаастай
Боро гэрни,
Баруун хойно хоймортонь 
Эмээл шундааћатай
Боро гэрни,
Баруун урда хагсаргандань
Эшэгэ тугал уяатай
Боро гэрни,
Айраг ћїнэй їнэр анхилаатай
Боро гэрни,
Аманиинь бооћон хайша
Забагтань хабшуулаатай
Боро гэрни,
Дїрбэн нюдэтэй халтар
Хатабшын дэрлээтэй
Боро гэрни,
Дїрбэн алдын хућан урга
Бїћэлїїртэнь нахилзаатай
Боро гэрни,
Мухалиг, хїлеэр тэргэнїїд
Араарнь хїнжээтэй
Боро гэрни,
Мориной уяандань харин
Хїлэг ћойгаатай
Боро гэрни,
Утаан нїїћэн таладнь
Хониной хотото 
Боро гэрни,
Урда хойноћоо ороћон 
Малай собоотой
Боро гэрни,
Эгээл бэымни
Тосожо торнюулћан їлгы
Боро гэрни,
Энэ хорвоое хаанаћаашье 
Дахяад олдохогїй диваажан
Боро гэрни,
Хамаг монгол тїмэнэймни
Жиирэй нэгэн айл
Боро гэрни,
Хаанай харшааршье
Їл солихо эрдэни
Боро гэрни...

2009.02.18. Лэнсэгтэ.
№:1098
Название: Гоёл
Тема:
Оценено посетителями: 175 раз. Средний балл: 0

Їгэхэл намда хамагай тохирхо їмэдхэл
Єєр гоёлгїй гуйлгашан юмби
Мїнєєдэр гангаржа маргааш гандаха бїхэниинь
Їнэндєє намайе гутаажа байдагтань би дурагїй

Уггиямарш бурхан эдын хэмжэжэ,
Їйлэ табилангамни эсхэн тааруулаад,
Эгээлхэн амидаралыемни шадлажа байгаа
Энэ їмэсхэл минии гоёл лэ.

Оёжо баратарынь гуйранша хэбээрээ
Орхимжонойшье їгэдэсэ їгы нюсэгэн тэнэнэ,
Ушарћан болгондо альгаа тодоћон
Урлиг їнэнээ бадаршан ябана.

Гуниг баяр аригуусхїй
Гурбаар дараћан эмжээртэй
Мартал дурадхал мїнхэрхїй
Малгай бїћэ гуталтай....

Энэ дэгэлэймнай досоодо хормойћоо
Эчисээн утаћаа амидарал абгай
Хурсахан шїдєєрєє таћа татахадал
Хорвоодо би хамагай гоё хїн болоно.
2009.05.09.