Псевдоним: ulsite
ФИО: Бадмацыренов Улзытэ
Контактная информация: Республика Бурятия
E-mail: minkult-nic@mail.ru
Возраст: 25
мужчина

Всего прислано стихов: 5, в том числе на конкурс: 5
Средний балл: нет

Стихи поэта:

№:1116
Название:
Тема:
Оценено посетителями: 197 раз. Средний балл: 0.1
Аялга дуунайм мїрнїїдни
Аман зохёолой абдарћаа
Арад зоноймнай хадагалћан
Алтан уута баялигћаа.

Хайлуулан хуурдадаг хїгжэмынь
Хайрата инагайм дуранћаа
Хумиран їлхэлдэг шїрэнїїдни
Хїринхэн улаахан зїрхэнћєє.

Энхэргэн зєєлэхэн їгэнїїдынь
Эльгэ нимгэхэн эжынэрћээ
Алдуугїй урагшаа дабшахашни
Абын алтан ћургаалћаа.

Буурал Буряадтаа тїрэћэмни
Баабай эжын буянћаа
Бэлигэ бэлиг – охимнай
Бурхан багшымнай адисћаа.

№:1117
Название: Хїнэй їри
Тема:
Оценено посетителями: 145 раз. Средний балл: 0
Хїрьћэтэ алтан дэлхэй дээрэ
Хїїнэй їри болон унаад,
Хїмїїнэй бэеэр тодороо хадаа
Хїндэлэн угаа залгахаа мэдээрэй.

Хїлгєєтэ байдалай їлгыдэ ћэжїїлээд,
Хїл мїрєє алдангїй ябаарай.
Хїндїїлхэй юртэмсын таабари задалаад
Хїхюутэй, зугаатай, зоригтой дабшаарай!

Їлгэн ћайхан їрэжэлтэ хорбоодоо
Їриеэ бусааха уялгаа дїїргэжэ,
Їри хїїгэдээ їдхэн їндылгэн,
Їри шэригїй, жарган ћуугаарай.

Бурхан багшынгаа хїсэндэ найдан,
Буян їйлэдэн, ашатай ябаарай,
Зїрхэн тарнииень бэедээ шэнгээжэ,
Зїб мїрєєр алхалан ябаарай!

№:1118
Название: Эгэтын-Адагни
Тема:
Оценено посетителями: 159 раз. Средний балл: 0

Хорбоо дэлхэйн хаанашье ябаа ћаа,
Хїйћєє хїндїїлћэн Эгэтын-Адагтаа
Тїїрээн, магтан, дуулан бусахаб.
Тїїхээр баян Тїхэриг Дободоо!

Хїбїїнтнай хадаа хїндэлэн, їргэн,
Хїнхинэн, хїхюйтэй хїгжэмєє дэлгэхэб.
Тїїхээр баян тоонто нютагаа
Тугаа їргєєд тэхэрин бусахаб.

Элдэб бэрхэшээлэй тудалдаа юм ћаа,
Этигэн шїтэдэг эхэ нютагтаа,
Эрьен, мїргэн далижаад абахаб,
Эльгэн тоонто Эгэтын-Адагтаа!

№:1119
Название:
Тема:
Оценено посетителями: 199 раз. Средний балл: 0
Балшар бага наћанаймни
Мантан томо “Гималаймни”
Шїтэн ћїгэдэн зальбардаг
Шулуута баабаймнай
Амар мэндээ!

Энгэртэтнай тїбхинэћэн
Эгэтын-Адаг тоонтодоо
Элшэ хїсєє далижуулхаа
Эрьен дахинаа буубаб даа!

Їгытэй, баяниие илгашагїй
Їлгылэн їргэжэ тэнжээдэг
Їдэ Хатан эжыдээ
Їндэр мэндэе хїргэел даа!

Эелдэр балшар наћанайнгаа
Эрьен дахинаа бусахагїйе
Эгэтынгээ голой эрьедэ
Этигэнгїйхэн ћуунаб даа...
№:1120
Название: Олоћон олзо – баялигни...
Тема:
Оценено посетителями: 204 раз. Средний балл: 0.1

“Сїлєєгїйб”, - гэжэ нэгэшье
бї хэлэ гэжэ,
Сэсэнхэн эжымни ходо
намдаа хэлэдэг ћэн.
Їшєєл тиихэдэ
їдыхэн лэ ябагдаа...
Їгын удха
їлтирїїлжэ шадахагїй.
Эрхиеэ татан,
маани тоолон ћуухадам,
Эжым їгэнїїд эжэлїїдгїйхэн
ухаан бодолым эзэлнэ.
Эреэн дэлхэйдэ
олоћон алтан олзомни –
Эрхэ сїлєє – 
эгээл ехэ баялигни.