Псевдоним: seshinbator
ФИО: Э. Сэчинбаатар
Контактная информация: Монголия
E-mail: minkult-nic@mail.ru
Возраст: 30
мужчина

Всего прислано стихов: 2, в том числе на конкурс: 2
Средний балл: нет

Стихи поэта:

№:1095
Название: Залуу зїрхэнэй аялга
Тема:
Оценено посетителями: 171 раз. Средний балл: 0

Залуу наћамни заяагаа дахаад эрьедэг
Задагай тэнгэри замбуулиин хорвоо хойрой дунда
Хїсэл бодолни салгилжа байдаг
Амидаралай олон дабаанда баяр гуниг зэргэсэдэг
Адхахан зїрхэмни сэнгэл жаргал мїрєєдэн
Хїгжэм шэнги зєєлэн сохилдог
Їзэсхэлэн гуа їхид хараха нюдэнэй їзїїртэ харагдана
Їнэндэ холохон гэхэдэ ойрохон ханимни їдэржэн ћанагдаад,
Їелзїї ћалхин шэнги зїїдэндэм ерэнэ.
Ядуухан намћаал баян їгэ гараха гээд байћан шэнги
Ялимгїй юумэндэ сэдьхэхэгїймни дэлгэржэ ургана,
Їдэр ћїнигїй яруу найраг нэрэнэ
Би эрхэ сїлєєнэй сэбэр агаар амисхажа байна.
Бэшэћэн шїлэгїїдни хайр дурлалай аятай мїртэ
Учирлай болзоондо ябаћан мїртэй
Єєрын гэћэн табилангаараа ябажа, аладаа унаа хоёрые тунгаажа тэнсїїлжэ нэгэ їзэлэй
Урсан урсан удаха он жэлнїїдэнгээ хойноћоо
Їнгэрћэн бїхэнєє эрьен эрьен харлаа 
Унаган шэнги хїїгэд наћан тэндээ хосоржо бургааћан мортии 
Урилдаан наадажа байгааниинь балар балар їзэгдэнэ.
Шэб шэмээгїй ћїниин гїнзэгы гансаараа одотой огторгойе шэртэн ажана
Шэхэндэмни бурхадай яряан соносогдоно.
Тиин сэдьхэлэйм їнэн їгы шэбэнэлћэн їнгэ їнгєєр анибшана
Одон мїшэд хязгааргїй холо юм шэнги аад лэ
Гялвааниинь ойрохон юм шэнги ћанагдана.
Уйдхартай сэдьхэлээ тэбэреэд
Унтая гэхэлээр їлэн шоно улина...
Сэрэмжээ бї алдажархи гэнэ!
2009.04.17 орой
№:1096
Название: Хайратай эжыдээ би хаяа загнуулха юм ћэн
Тема:
Оценено посетителями: 238 раз. Средний балл: 0
Эжымни
Арагаа їргэлжэ, 
Аргалда ябахадаа намайгаа хїтэлжэ,
Амара хагшандаа їћыемни їнэрлэнхэн элинэ.
Эжыгээ дууряажа аргал тїїхэдээ
Булжамуурай їндэгын гайхан шохоорхош,
Бїтэл їгыдэн їндэгыень хахалхада
Бурхан сэдьхэлтэй эжымни буруушаажа,
Болгоомжогїй бага наћандамни
Буруу хэбэл зїбые танюулћан
Загнуулхын ушарта ухаарћан
Хайртай эжыдээ би.
Хаяашье гэћэн загнуулхые хїсэнэб.
Арбан найман наћандаа
Аагын хїїе нїхэр болгожо,
Аягїй муухай хараал ћуража,
Алаг ћоролтой тамхинда дурлажа,
Айлай хїїхэндэ сэдьхэл хїдэлжэ,
Аласай манан шэнги хїбэлзээд,
Болохогїй юумэндэ дурлаћаар
Бодол сайлган эжыдээ загнуулжа......
Болгоомжогїй гэнэн залуу наћандань
Буруу хэбэл зїбые танюулћан
Загнуулхын ушарта ухаарћан хайртай эжыдээ би
Хаяашье гэћэн загнуулхые хїсэнэб!
Алаг хорвоодо зоболон їзєєгїй 
Алдарайхан наћандаа гэнэ алдажа,
Амидаралай тооћондо бїдэржэ ябахадаа
Хїшэрэй урда зориг мухадаггїй юм шуу гэжэ
Хїн хїнэ тїрїїн ћургадаг
Эрьежэ олдохогїй эжыдээ би
Эрхэлжэ хзаяа загнуулхые хїсэнэб!
Бурхан сэдьхэлтэ эжытэйдээ би
Бодондо хорвоодо бїдэрбэл бодохо юм.
Бїдэржэ бододогынь амидарал юм
Бурхан сэдьхэлдэ ээжымни да......