Псевдоним: sayana
ФИО: Барбуева Саяна Баторовна
Контактная информация: Республика Бурятия
E-mail: minkult-nic@mail.ru
Возраст: 20
женский

Всего прислано стихов: 7, в том числе на конкурс: 6
Средний балл: нет

Стихи поэта:

№:881
Название: Һалхита тала.
Тема:
Оценено посетителями: 205 раз. Средний балл: 0.1
	Сагнай хYсэтэй hалхинда туулгаhан мэтэ түргэн үнгэрнэ. Наhан ошоно. Сагни, хүлеэгыш намаяа! Буряад оронойнгоо баян сэсэгтэ талаар зайжа үрдеэдүйб, тунгалаг сэбэр агаараарнь амилжа садаадүйб, шэбэнэхэдэжэ байhан хуhадые шагнажа, сэнхир хүхэ горхон соогуур умбажа, дууша шубуудай хүгжэмыень шагнажа жаргаадүйб. 
	Нюдөө нээнэб, үзэсхэлэн гое, тэрэл дурдаhан таламни. Дээрэhээ намайе адаглажа байhан амитадые – дунгигар сагаан үүлэдые тэрэ дороо обеорооб. Һэбшээхэн намайе диилэжэ ядаhандал шангарна, hалхин болон хүсэлнэ, зосоохиием сэбэрлэнэ. Тиигээд хэбтэхэб, бүмбэгэр зөөлэн ногоон соо унажа хэбтэхэб. Бодоод гүйхэб, халуун амитай горхоной долгинуудые таалахаб, алтан шара наранай элшэнүүдээр наадахаб, энеэхэб, жаргахаб…
	Сэнхир горхоной тунгалаг арюухан мэлмэн уhан соо төөнтэй сагаахан унаганай хүльбэрхэдэ, хүбэн манан hэхүүргэ үүлэн дээгүүр бүмбэлзэн ниидэдэг Гэсэрэй Бэльгэн хоерые hануулна.
	Талын хажаг бэедээ шэнгээhэн балжан-гармын дэльбэнүүдые хиисхүүлэн,шэлэмэлни дуратай ха гү намдаа гэжэ баталхые хүсэнэб. Хаана дээрэ жэргэhэн жэргэмэлэй дуун тэрээнhээмни мэндые хүргэhэндэл. 
	Шиигтэй ногоон соогуур хүльбэрхэдэм, хуhад «бодо, бодо даа, басаган…» гэхэ хаш даа. Толгойгоо үргэмсөөрни, эжымни «hэргэ даа, хэшээлдээ ошохош, наймаhаа үнгэрөө…» гэжэ яаруулха бэзэ.
	Иигэжэ зүүдэ хараhанайнгаа hүүлээр, тэрэ талаар үшөө нэгэнтэ бэшэ сэнгэхэеэ хододоо хүлеэдэгби.
Степь.
   Время летит очень быстро. Вместе с тем и годы жизни. Время, подожди меня! Я еще не успела нагуляться по бурятским степям, полными цветами, не надышалась чистым воздухом, не нарадовалась слушать шепот берез и пение птиц, плескаться в голубых водах речки. 
   Открываю глаза-все вокруг прекрасно. Сразу обратила внимание на белоснежные облака, ветерок усиливается, очищая мои мысли. Я ложусь на густую зеленую траву, потом встаю и бегу, целую волны речки, играю лучами золотого солнца, смеюсь, радуюсь жизни…Срываю ромашку и гадаю «любит, не любит…» Когда я лежала на немного росистой траве, березы беспокойно шепчут: «вставай, вставай девочка…» Поднимаю голову, а тут мама моя: «просыпайся, в школу пора, время 8 часов»-ласково будит.
   После я мечтаю еще не раз очутиться в моем сказочном сне.
№:883
Название: Дайнда үдэшэлгэ.
Тема:
Оценено посетителями: 196 раз. Средний балл: 0
Намарай айлшалха үеэр,
Набшаhанай унахын эхеэр, 
Шубууд нютагhаам ниидэн ошоо,
Шарахан наранай элшэ hуладашоо.
Танилхан басаганай сэдьхэлдэ
Аргаахан согынь залиршоо. 
Таhаран унаа набшаhан модонhоо 
Тэндэ баруун тээ 
Дайн эхилээ…
Тэрэ дороо басаганай досоое
Барагар хара hүүдэр эзэлээ.
Сэмсэгэр бэетэй залуухан хүбүүн
Сэрэгэй албанда ошохо хаhань ерээ
Дура зүрхөө ниилүүлhэн хоерой
Дуугайхан хахасаха сагынь ерээ.
Аалиханаар хасар дээгүүрнь
Басаганай сэдьхэлэй халуун нулимса
Aдхараа арюухан нюдэдhөөнь тиихэдэ
Бороохоной шааяжа байhан мэтэ.
Харин хүбүүхэн гарыень барижа,
Халуун уралаараа хасарыень үндэжэ,
Хамгаалагшын зориг хүбшэлжэ,
Аргадана басагаа али зэргээр.
Модон дээрэ шубуухай hууна,
Таахада, hанаандаа найдана:
«Урихан нүхэртөө хүбүүхэн бусаhай даа,
Унтаршагүй дураниинь бү залирhай даа!»

Проводы на войну.
Начало осени. Листопад. Птицы улетели. Лучи солнца ослабели. Первый снег упал. Листик с дерева сорвался, задев душу знакомой девушки. На западе началась война. Пришло время службы в армии молодого парня. Пришел час расставания влюбленных. По щеке девушки закатились слезы, как моросящий дождик. Но парень, взяв ее руки в свои, целует щеки горячими губами, успокаивает ее. На дереве сидела птичка, наверно, надеется на то, что они еще встретятся и их любовь не угаснет. 

№:885
Название: Хаанабши инагни?
Тема:
Оценено посетителями: 146 раз. Средний балл: 0.1
Хаанабши инагни,
Дурданаб шамайгаа
Yгылнэб шамайгаа
Ерээдүйн сагай дурамни
Yбдэнэл хахаран зүрхэмни
Ерыш намдаа инагни.
Халуунаар сохилҺон зүрхэнэйм
Хэлтэрээд хахадынь унаhан шэнги
Агааршье багаар Һанагдаад
Амияа абажа яданаб.
Улад зондо түрэл бэшэ
Өөрөө өөртөө хэрэггүй
Гансаардан ябахаб гэжэ
Гансаташье мэдээгүйб.
Дүтэлэн намдаа шэхэндэм
Дуратайб гэжэ шэбэнэн,
Толгойем эльбэн, уринаар харан,
Таалахыш хасарым хүлеэнэм.
Бүрэнхы Һүниин тэгэн дунда
Одо мүшэд ялайгаад,
Борохон зүрхыем тэниилгэн,
Олохол байхаш намайгаа.

Где ты моя любовь? Ищу и жду тебя. Как будто сердце разорвалось на две части и не хватает воздуха. Ощущение как будто никому не нужна я, даже самой себе. Я не знала, что когда-нибудь так будет. Я жду, когда ты подойдешь, погладишь по моей голове, посмотришь нежно, поцеловав в щеки, прошепчешь «люблю». Надеюсь, что среди темной ночи засияют звезды и ты найдешь меня.
№:887
Название: Мүнхэ хүлгөөндэ уулзаhан лэ байхабди
Тема:
Оценено посетителями: 271 раз. Средний балл: 0
Мүнөө бодолгото болоо hэм…
Мүнхэ хүлгөөндэ уулзаhан лэ байхабди
Магад минии сэсэгхэн байхадам
Мүн лэ ши набшаhаниинь байгааш.
Иигэжэ хэлэжэ болодог hаань,
Урда ажабайдалдаа амидарhан hаа,
Иигээдшье, тиигээдшье холбоогүй,
Газар, тэнгэри ниилээгүй,
Хоюулан мүнхэдөө харилсаагүй,
Ходо байгаабди дурлангүй.
Тиигээд одоош захагүй
Жаргаhамнайш мэдэгдээгүй 
Зол жаргалаа эдлээшьегүй
Заяандаа зобоhомнайш магадгүй.
 Ямаршье дүтэ байhан аад,
Уулзаагүймнай гайхалтай,
Удаахан хажуудаа байhан аад,
 Ойлгоогүймнай бэрхэтэй.
Бидэ хоерой мүнөө үедэ
Сэдьхэлнүүдэй ниилээ хада
Хамта жаргая хоюулаа
Хуби заяагаа арюудхаад,
Нэгэ ябадал үйлэдэел даа!
Сейчас я подумала. Мы с тобой наверно встречались в кругообороте вечности. Может я когда-то была цветочком, а ты был листочком на мне. Если можно так сказать, то в прошлой жизни мы были небом и землей, которые никак не связаны друг с другом и никогда не любили. Возможно, мы даже были счастливы, а может и нет. Досадно и жаль, что мы не встретились раньше. Но сейчас, когда мы вместе, любим друг друга, давай объединим наши судьбы, давай радоваться вместе и идти к одной цели.
№:888
Название: Наhанайм харгы.
Тема:
Оценено посетителями: 158 раз. Средний балл: 0.2
Харгы, наhанай харгынууд,
Хайшан дахуулан ошонот?
Харин хойноhоом hалхинууд
Хγсэжэ ядан туунат?
Уужам гγ, али богони гγ
Хэсγγ гγ, али азатай зам
Урдам дэлгэрээ гγ?
Холо зогсоhон ерээдγйн саг-
Зарим зондо бэрхэтэй,
Нγгөө заримда буянтай
Загаhанай баригбаhандал адлитай
Хуби заяан γгтэдэг юм даа.
Хара hанаата зон,
Архи тамхмнай зэмэ,
Хатуу γбшэн усадхадаг юм даа.
Эдлэхэ наhан богони,
Эрхэ сγлөөгγй байдал,
Элдэб табисуур дайралдадаг юм даа.
Шэлэхэ эрхэ зорюулангγй,
Шанга эрилтэ
Зγй заршамгγй хэhээдэг юм даа.
Гуйнаб.
Сэгнэхэб.
Сахихаб.
Мой путь.
Мои дороги, куда вы меня ведете? А ветры гоните? Широк ли, узок ли мой путь? Труден ли, удачлив ли он? Далекое будущее - одним тяжелая, другим счастливая попадается судьба. Злые люди, вина сигарет и алкоголи, тяжелая болезнь уничтожают. Короткая жизнь, существование без свободы- всякие предназначения бывают. Не давая права выбора, жесткие правила не справедливо наказывают. Прошу. Буду ценить. Буду хранить.
№:889
Название: Пудуушха!
Тема:
Оценено посетителями: 174 раз. Средний балл: 0.1
 
	

Одо-ол зөөлэн даа пампаахаймни,
Ори гансахан пудуушхамни,
Хэбтэхэдээл иигэжэ hанагшаб,
Хододоол уриханаар ойлгогшоб.
Бүхэли үдэрөө үнжэхэдөө,
Һургуулидаа, гэртээ байхадаа,
Бэемни hуларжа эсэхэдээ,
Һэбхигэр үнөөхи пудуушхадаа,
Һэб гээд хэбтэхэдээ, 
Баярлан байдагби хододоо.
Гуниглажа гансааран байхадаа,
Гансал пудуушхаараа hамаардагби.
Һамааржа тэрээнтэеэ наадахадаа,
Һайн гэжэ хүхидэгби!
Yдэшэ бүхэндэ унтахадам,
Зохид зүүдэн ерэдэг
Гэнтэ пэмпэгэрхэмни hэлгээ hаа,
Гое зүүдэмни морилдоггүй.
Теэд тэбэреэд шангаар хэбтэхэдээ,
Таргахан пудуушхаяа алдадаггүйб!


№:890
Название: Һалхихан.
Тема:
Оценено посетителями: 169 раз. Средний балл: 0.1

Ниидэн ябаhан hалхихан,
ШамҺаа сүлөөтэй үгыл юумэн 
Намтай ниидэел хоюулан
Шадалайш барагдашагүй хадань.
ҺургуулиҺаа эсэнги ябахадам,
Һэбижэ байна аалихан
Һанаан бодолым зангиданги
Һонорхон болгоно Һалхихан.
Хүн бүхэн эсэдэг…
Харин тэрээнҺээ эмтэй,
Теэд намда туҺалдаг,
Аалихан дуутай Һалхихан
ТолгойҺоом үлеэн гаргадаг
Абаргүй Һанааем түргэхэн.
Юумэнэй бүтэсэгүйдэ,
Юрынхеэр болошохоо Һананаб.
Хүсэтэй шанга Һалхинда
Хэлэхээ ходо Һанагшаб.
Ниидэн ябаҺан Һалхихан,
Ниидэлсэхээ Һананаб шамтай,
ХэнҺээш сүлөөтэй Һэбшээхэн
Хоюулан болоел намтай.