Псевдоним: budaewa
ФИО: Будаева Надежда Борисовна
Контактная информация: Джидинский район, с. Верхний Торей
E-mail: minkult-nic@mail.ru
Возраст: 28
женский

Всего прислано стихов: 5, в том числе на конкурс: 5
Средний балл: нет

Стихи поэта:

№:1003
Название:
Тема:
Оценено посетителями: 200 раз. Средний балл: 0.1
Талын ганса горьхон
  харьялан урдана,
Мyльhэн дороо хонгёо 
  дуугаа дуулана.
Мyнхэ ногоон модод
  хурхиран зyyдэлнэ.
Талын ганса хуhан
  жаргалаа дуудана.

Yбэлэй hалхин
  хyйтooр жабарлажа,
Yхэр жэлтэй
  хахасажа ядана.
Сад мyнгэн
  хэнгэрэгээ наяруулжа,
Бар жэлые
  хадагтай угтана.

№:1004
Название: Инагтаа
Тема:
Оценено посетителями: 144 раз. Средний балл: 0.1

Тори уhанай тyргэн долгиндо,
Yбэлэй хyйтэн шэрyyн hалхинда,
Yншэн сагаан hарын толондо
Yнooхил шамаяа харааб.

Олон мyшэдэй харгы харан,
Олон харгы эсхэн, гаталан,
Хараhан хyнhoo асуун ябахадаа,
Yнooхил шамаяа бэдэрээб.

Hэрин, hэрин, hyниндoo унтахадаа,
Тyргэн ошоhон зyyдэн соогоо
Холын hайхан тyрэл газартаа
Yнooхил шамтаяа уулзааб.

Омог дорюун нyхэд дундаа,
Энээхэн арбан зургаан наhандаа,
Hайхан минии инаг гансамни,
Yнooхил шамдаа дуратайб.
№:1005
Название:
Тема:
Оценено посетителями: 124 раз. Средний балл: 0.1
Араар тooрижэ ябахадаа,
Архагар хабсагай дээрэ гарааб.
Айжа байгаад харахадаа,
Аба ороноо таняаб.

Жэхыжэ гансаараа ой соогуур
Зyргэ харгыгаа бэдэрээ hэм.
Уйлан hагад hyниин харанхыда
Унажа байгаад, гyйгoo hэм.

Намарай hарын мyнгэн толоор
Гэртээ хyрэжэ ерээ бэлэйб.
Гайхал мэтээр тэрэ hyни
Нюдэндэм мyнooшье харагдадаг.

Мyшэтэ hyниин нэгэл одон
Досоом хододоо яларжал байдаг.
Мyнooшье болотор зyyдэндээ
Дахин, дахин тэрэ газараа харадагби.

№:1006
Название:
Тема:
Оценено посетителями: 241 раз. Средний балл: 0
Талын модоной yндэhэн шэнги
Тyрэл hайхан Буряадтаяа,
Тyрэhэн тоонто нютагтаяа
Таhаршагyй холбоотойгоо 
        				мэдэрдэгби.
Yндэр hагсагар оройгоороо
Тэнгэриин тулгашье болоходоо 
         				ядахагyйб.
Тyмэн олон жэлдэшье одоо
Yмхиржэ найган, унахагyйлби.

Ториингоо дошхон урасхалтай
Дуугаа нэгэдyyжэ дуулахадаа,
Тэрэл yндэhooрoo холбоотой
Тyрэл нютагаа магтажа эсэдэггyйб.
№:1007
Название:
Тема:
Оценено посетителями: 138 раз. Средний балл: 0
Хэзээ, хаана yнгэрhэн
Hара, жэлнyyд hанагдана.
Нюдэндэмни мyнoo харагдаhандал,
Hyyдэр болоод yзэгдэнэ.

Хайрата ганса шамтаяа
Хаанашье ошохол байгааб.
Холын нэгэ мyшые
Мyшэдэй дундаhаа шэлэнхэйб.