Псевдоним: badmazhapowa
ФИО: Бадмажапова Арюна Намсараевна
Контактная информация: Джидинский район. с.Верхний Ичетуй
E-mail: minkult-nic@mail.ru
Возраст: 25
женский

Всего прислано стихов: 3, в том числе на конкурс: 3
Средний балл: нет

Стихи поэта:

№:1008
Название:
Тема:
Оценено посетителями: 198 раз. Средний балл: 0
Сэбэр гyнзэгы дуранайш далайда
Сэнхир долгеор эрьедэш энхэрхэб.
Сайраhан хабсагайн хара маные
Сухарихагyй хoohэн уhаараа эбхэхэб.

Сэсэгтэ hайхан дуранайш сэдьхэлдэ
Сэсэгyyдэй нэгэн болоод hалбархаб.
Сагай hалхи шуурганай yлеэхэдэ,
Сагаахан yнгэтэй дэльбэнyyдээ хаяхаб.

Сэгнээгyй дуранайш мyнхэ аршаанда
Сэлмэг шyyдэрэй дуhалда мэлмэрхэб.
Сэбэр дуранай hаруул харгыда
Сэхэ, нyхэрни, шамтаяа гарахаб.
№:1009
Название: Бага наhамни
Тема:
Оценено посетителями: 181 раз. Средний балл: 0

Yшooтэй голой эрьедэ
Yдэр бyри наададаг hэм.
Норотороо yглooнэй шyyдэртэ
Нюсэгэн хyлooрoo гyйдэг hэм.

Шуумар борбилоодол адли
Шорой, шалбаагта хyльбэрдэг hэм.
Шуран хараасгайдал адли
Шабараар гэр баридаг hэм.

Наадажа, гyйжэ сэнгэhээр
Yхибyyн наhам yнгэрoo.
Нямняа сэсэгтэл адляар
Эдир наhам эхилээ.
№:1010
Название: Бyрин-Хаан
Тема:
Оценено посетителями: 150 раз. Средний балл: 0

Бурхан Баабайн ордон -
Бyрин-Хаан, Бyрин-Хаан.
Буян, заяагай орон -
Бyрин-Хаан, Бyрин-Хаан.

Мyнгэн сэнхир yнгэтэй
Майхан шэнги огторгой.
Мyнхэ зулаа бадарааhан
Манай уула – Бyрин-Хаан.

Зальбаржа, бурхандаа мyргэжэ,
Hyнэйнгoo дээжэ yргэнэбди.
Заншалаа еhооронь сахижа,
Hайхан жаргалаа олонобди.