Псевдоним: ausheeva
ФИО: Аюшеева Бадарма
Контактная информация: Джидинский район, с. Цагатуй
E-mail: minkult-nic@mail.ru
Возраст: 22
женский

Всего прислано стихов: 5, в том числе на конкурс: 5
Средний балл: нет

Стихи поэта:

№:989
Название: Эжы аба хоернил
Тема:
Оценено посетителями: 177 раз. Средний балл: 0
Торожо унахадам, 
Тогтоожо абаhан,
Таhархай тобшыем
Хаража тобшоhон
Ами наhанайм
Аба, эжы хоернил.
Арюухан зyрхэнэйм
Амиды хоер бурхаднил.
№:990
Название: Жэргэмэлэй дуун
Тема:
Оценено посетителями: 212 раз. Средний балл: 0

Жаргалантын оронhоо
Жэргэмэл дуугаа
Жэнгирyyлэн бэлэглээ.
Жаргалтай хоерой
Зyрхэ сэдьхэлдэ
Дуранай дуун зэдэлээ.
№:991
Название: Хабарай дуун
Тема:
Оценено посетителями: 182 раз. Средний балл: 0
Хyдoo тала дайдаар
Хабарай дуун зэдэлээ:
	Хахаран байhан мyльhэнэй
Хайратай урадхалай дуун.
Хyнэй сэдьхэл хyдэлгэhэн
Хyхы шубуунай дуун.
Хоер инагай зyрхэндэ
Хаха зуран ороhон
Инаг дуранай дуун.

№:992
Название: Жаргал
Тема:
Оценено посетителями: 152 раз. Средний балл: 0
		
Балшар бага ябахада,
Эжы, абамнай – жаргал.
Эдир залуу ябахада,
Инаг дуран – жаргал.
Yбгэрэн хyгшэрхэдэ,
Yргэхэ yринэр – жаргал.

№:993
Название: Дyрбэн тэнгэри
Тема:
Оценено посетителями: 212 раз. Средний балл: 0

Дyрбэн тэнгэри дэлхэйдэ бии –
Дyрбэн тэгшэ ябагданагyй даа:
Hалхитай тэнгэри
Хабарай hайхан сагта yзэгдэдэг.
Наратай тэнгэри
Нажарай элдин сагта налайдаг.

Бороотой тэнгэри
Намарай алтан сагта нобшордог.
Бордоhотой тэнгэри
Yбэлэй хyйтэн сагта бyрыдэг.
Эды олон зантай тэнгэри
Ажабайдалнай ooрooл.
Адли бэшэл энээхэн тэнгэридэл
Энэшье, тэрэшье хyнэй байдал.