Стихотворение №:941
Статус: конкурсное
Название: ЗYБOOР ЯБАЯЛ!
Автор: dugarov
Тема:
Оценено посетителями: 222 раз. Средний балл: 0
            Хyн бyхэн одо заяатай,
Хyхэрмэ тэнгэри доро тушаатай,
Ялагар нараар халхалаатайшье hаа,
Ooр ooрынгoo хубяар
Шэг шарайгаа алданал,
       Ай, бурхан!