Стихотворение №:890
Статус: конкурсное
Название: Һалхихан.
Автор: sayana
Тема:
Оценено посетителями: 158 раз. Средний балл: 0.1

Ниидэн ябаhан hалхихан,
ШамҺаа сүлөөтэй үгыл юумэн 
Намтай ниидэел хоюулан
Шадалайш барагдашагүй хадань.
ҺургуулиҺаа эсэнги ябахадам,
Һэбижэ байна аалихан
Һанаан бодолым зангиданги
Һонорхон болгоно Һалхихан.
Хүн бүхэн эсэдэг…
Харин тэрээнҺээ эмтэй,
Теэд намда туҺалдаг,
Аалихан дуутай Һалхихан
ТолгойҺоом үлеэн гаргадаг
Абаргүй Һанааем түргэхэн.
Юумэнэй бүтэсэгүйдэ,
Юрынхеэр болошохоо Һананаб.
Хүсэтэй шанга Һалхинда
Хэлэхээ ходо Һанагшаб.
Ниидэн ябаҺан Һалхихан,
Ниидэлсэхээ Һананаб шамтай,
ХэнҺээш сүлөөтэй Һэбшээхэн
Хоюулан болоел намтай.