Стихотворение №:885
Статус: конкурсное
Название: Хаанабши инагни?
Автор: sayana
Тема:
Оценено посетителями: 144 раз. Средний балл: 0.1
Хаанабши инагни,
Дурданаб шамайгаа
Yгылнэб шамайгаа
Ерээдүйн сагай дурамни
Yбдэнэл хахаран зүрхэмни
Ерыш намдаа инагни.
Халуунаар сохилҺон зүрхэнэйм
Хэлтэрээд хахадынь унаhан шэнги
Агааршье багаар Һанагдаад
Амияа абажа яданаб.
Улад зондо түрэл бэшэ
Өөрөө өөртөө хэрэггүй
Гансаардан ябахаб гэжэ
Гансаташье мэдээгүйб.
Дүтэлэн намдаа шэхэндэм
Дуратайб гэжэ шэбэнэн,
Толгойем эльбэн, уринаар харан,
Таалахыш хасарым хүлеэнэм.
Бүрэнхы Һүниин тэгэн дунда
Одо мүшэд ялайгаад,
Борохон зүрхыем тэниилгэн,
Олохол байхаш намайгаа.

Где ты моя любовь? Ищу и жду тебя. Как будто сердце разорвалось на две части и не хватает воздуха. Ощущение как будто никому не нужна я, даже самой себе. Я не знала, что когда-нибудь так будет. Я жду, когда ты подойдешь, погладишь по моей голове, посмотришь нежно, поцеловав в щеки, прошепчешь «люблю». Надеюсь, что среди темной ночи засияют звезды и ты найдешь меня.