Стихотворение №:1119
Статус: конкурсное
Название:
Автор: ulsite
Тема:
Оценено посетителями: 158 раз. Средний балл: 0
Балшар бага наћанаймни
Мантан томо “Гималаймни”
Шїтэн ћїгэдэн зальбардаг
Шулуута баабаймнай
Амар мэндээ!

Энгэртэтнай тїбхинэћэн
Эгэтын-Адаг тоонтодоо
Элшэ хїсєє далижуулхаа
Эрьен дахинаа буубаб даа!

Їгытэй, баяниие илгашагїй
Їлгылэн їргэжэ тэнжээдэг
Їдэ Хатан эжыдээ
Їндэр мэндэе хїргэел даа!

Эелдэр балшар наћанайнгаа
Эрьен дахинаа бусахагїйе
Эгэтынгээ голой эрьедэ
Этигэнгїйхэн ћуунаб даа...