Стихотворение №:1118
Статус: конкурсное
Название: Эгэтын-Адагни
Автор: ulsite
Тема:
Оценено посетителями: 146 раз. Средний балл: 0

Хорбоо дэлхэйн хаанашье ябаа ћаа,
Хїйћєє хїндїїлћэн Эгэтын-Адагтаа
Тїїрээн, магтан, дуулан бусахаб.
Тїїхээр баян Тїхэриг Дободоо!

Хїбїїнтнай хадаа хїндэлэн, їргэн,
Хїнхинэн, хїхюйтэй хїгжэмєє дэлгэхэб.
Тїїхээр баян тоонто нютагаа
Тугаа їргєєд тэхэрин бусахаб.

Элдэб бэрхэшээлэй тудалдаа юм ћаа,
Этигэн шїтэдэг эхэ нютагтаа,
Эрьен, мїргэн далижаад абахаб,
Эльгэн тоонто Эгэтын-Адагтаа!