Стихотворение №:1117
Статус: конкурсное
Название: Хїнэй їри
Автор: ulsite
Тема:
Оценено посетителями: 133 раз. Средний балл: 0
Хїрьћэтэ алтан дэлхэй дээрэ
Хїїнэй їри болон унаад,
Хїмїїнэй бэеэр тодороо хадаа
Хїндэлэн угаа залгахаа мэдээрэй.

Хїлгєєтэ байдалай їлгыдэ ћэжїїлээд,
Хїл мїрєє алдангїй ябаарай.
Хїндїїлхэй юртэмсын таабари задалаад
Хїхюутэй, зугаатай, зоригтой дабшаарай!

Їлгэн ћайхан їрэжэлтэ хорбоодоо
Їриеэ бусааха уялгаа дїїргэжэ,
Їри хїїгэдээ їдхэн їндылгэн,
Їри шэригїй, жарган ћуугаарай.

Бурхан багшынгаа хїсэндэ найдан,
Буян їйлэдэн, ашатай ябаарай,
Зїрхэн тарнииень бэедээ шэнгээжэ,
Зїб мїрєєр алхалан ябаарай!