Стихотворение №:1086
Статус: конкурсное
Название: Тэрэ ћара, тэрэ їїлэн
Автор: zhalma
Тема:
Оценено посетителями: 168 раз. Средний балл: 0

Мїнєє їдэшын ћара ямар ехэ уйдхарлангїй бэ
Їїлэн саана далдалаад харсаан бїр нюучхажай
Їнэнћєє їнэн дурлажагїй сэдьхэл ямар догдолонгой бэ.
Єєрэ юу бїхэн удхаан алдажа ботонгуйраад лэ...
Дэндїї ехэ хайрадаа шаналжагїй хїїхэн шэнги
Дэрдээгэйхи ћара юутэйн энхэрїй.
Юутэй эмжигхэн бэ?
Дэбэрїїн болобо ши ехэмсэг
Нэтэрээрээ тууний далдалдаг
Дэрбэн нїїхэ холын їїлэн юутэй хайр найр їгы бэ?
Холын тэнгэридэ їїлэн ћара нюулсан тоглоно
Хоюулаа баћа тїїндэ хубилха гї гэжэ яаран асуухада
Хурваа гэгшэ тоглоо бэшэл даа гэжэ
Холо бодолдо ши нэгые нюужа їгїїлнэ
Яаћан томоогїй юм бэ гэжэ ши намайе зэмэлхэшни гайгїй
Ялин ћарын туяа хїртэл намай ойлгон сэлыжэ байна
Ямар тобшу ошолон бай гэжэ би єєртєє гоморхохоньшье яамай.
Яг лэ тэрэ їїлэн шэнги хїбїїн нїїгээд, шамайе сїлєєлхэ дуратай єє...