Стихотворение №:1009
Статус: конкурсное
Название: Бага наhамни
Автор: badmazhapowa
Тема:
Оценено посетителями: 205 раз. Средний балл: 0

Yшooтэй голой эрьедэ
Yдэр бyри наададаг hэм.
Норотороо yглooнэй шyyдэртэ
Нюсэгэн хyлooрoo гyйдэг hэм.

Шуумар борбилоодол адли
Шорой, шалбаагта хyльбэрдэг hэм.
Шуран хараасгайдал адли
Шабараар гэр баридаг hэм.

Наадажа, гyйжэ сэнгэhээр
Yхибyyн наhам yнгэрoo.
Нямняа сэсэгтэл адляар
Эдир наhам эхилээ.