Стихотворение №:1008
Статус: конкурсное
Название:
Автор: badmazhapowa
Тема:
Оценено посетителями: 222 раз. Средний балл: 0
Сэбэр гyнзэгы дуранайш далайда
Сэнхир долгеор эрьедэш энхэрхэб.
Сайраhан хабсагайн хара маные
Сухарихагyй хoohэн уhаараа эбхэхэб.

Сэсэгтэ hайхан дуранайш сэдьхэлдэ
Сэсэгyyдэй нэгэн болоод hалбархаб.
Сагай hалхи шуурганай yлеэхэдэ,
Сагаахан yнгэтэй дэльбэнyyдээ хаяхаб.

Сэгнээгyй дуранайш мyнхэ аршаанда
Сэлмэг шyyдэрэй дуhалда мэлмэрхэб.
Сэбэр дуранай hаруул харгыда
Сэхэ, нyхэрни, шамтаяа гарахаб.