Стихотворение №:1005
Статус: конкурсное
Название:
Автор: budaewa
Тема:
Оценено посетителями: 140 раз. Средний балл: 0.1
Араар тooрижэ ябахадаа,
Архагар хабсагай дээрэ гарааб.
Айжа байгаад харахадаа,
Аба ороноо таняаб.

Жэхыжэ гансаараа ой соогуур
Зyргэ харгыгаа бэдэрээ hэм.
Уйлан hагад hyниин харанхыда
Унажа байгаад, гyйгoo hэм.

Намарай hарын мyнгэн толоор
Гэртээ хyрэжэ ерээ бэлэйб.
Гайхал мэтээр тэрэ hyни
Нюдэндэм мyнooшье харагдадаг.

Мyшэтэ hyниин нэгэл одон
Досоом хододоо яларжал байдаг.
Мyнooшье болотор зyyдэндээ
Дахин, дахин тэрэ газараа харадагби.