Псевдоним: sibenowa
ФИО: Цыбенова Надежда Цыренжаповна
Контактная информация: Джидинский район. с.Нижний Ичетуй
E-mail: minkult-nic@mail.ru
Возраст: 27
женский

Всего прислано стихов: 6, в том числе на конкурс: 6
Средний балл: нет

Стихи поэта:

№:1012
Название:
Тема:
Оценено посетителями: 182 раз. Средний балл: 0
Саhан хyнжэлдoo тала
Олон hара соо унтаа.
Хyнжэлoo hэхээд hаял,
Хабар айлшанаа угтаа.

Нарые хаража энеэгээд,
Налгайханаар баясаа.
Элшэ доронь дулаасаад,
Эжыдээ мэтээр эрхэлээ.

Торгон тэрлигээ хэдэржэ,
Таламнай баhал толорбо.
Сэсэг- зyyдхэлээ зyyжэ,
 			Нютагыем гоёобо.

Намжаа халуухан амисхалаараа
Наhатай эмгэйм аршуулдал
Набшаhаараа даллан, даллан,
Нyyдэл yyлэдые yдэшэбэ.
№:1013
Название:
Тема:
Оценено посетителями: 236 раз. Средний балл: 0
Тyрyyшын инаг дурамни -
Минин баяр,
  минии жаргал.
Минии зyрхэндэм мyнхэ.

Одод шэнги нюдэдшни -
Омог наhамни,
  унтархагyй гал.
Зyyдэндэм гэтээд, мyнхэ.
№:1014
Название: Бэшэг
Тема:
Оценено посетителями: 232 раз. Средний балл: 0
Инагхан дурамни,
     инагхан гансамни,
Шамдаа бэшэг бэшэнэб.

Сэбэрхэн шарайешни,
    харахан нюдэдыеш
yyдэн соогоо харанаб.

Инагхан гансамни,
    инагхан дурамни,
Шамдаа дуугаа дууланаб.

Дуранайш yгые,
    дулаахан альгыеш
Мартангyй, зyрхэндoo хадаглааб.

Инагхан дурамни,
    инагхан гансамни,
Шамдаа бэшэг бэшэнэб.
Шамаяа ходо hананаб…
№:1015
Название: Хyлеэнэб шамаяа
Тема:
Оценено посетителями: 151 раз. Средний балл: 0
Тииг-тааг,
Тииг-тааг-
  Шаасай годли урилдана.
Тииг-тааг,
Тииг-тааг -
  Yдэрнyyд тyргэн yнгэрнэ.
Тииг-тааг,
Тииг-тааг -
  Шамдаа дуратайб, инагни.
Тииг-тааг,
Тииг-тааг -
  Шамаяа хyлеэнэб, инагни.
№:1016
Название:
Тема:
Оценено посетителями: 172 раз. Средний балл: 0
Шарахан хоер нюдэдшни
Ходол намайе ажаглаад,
Халуун минии зyрхэндэ
Наранай туяа орхео.

Hарата сагаан hyни
Шимни намдаа ерээш.
Hаруул hайхан толондо
Инаг дураяа мэдyyлээш.
№:1017
Название: Петр Вяземский гэгшын «Сохюулhан нохой» гэжэ басни
Тема:
Оценено посетителями: 180 раз. Средний балл: 0
(Оршуулга)

Хулгайшанда нохой хусаа,
       yглooгyyр тэрэ сохюулаа.
Нyгoo hyни нохой унтаа,
       хулгайшад юумэ хулуугаа.
Нохой хусаагyйдoo,
       дахижа эзэндээ сохюулаа.