Псевдоним: erdem
ФИО: Цыренжапов Эрдэм Золтоевич
Контактная информация: Республика Бурятия,671345 РБ Мухоршибирский район с.Хошун-Узур, ул.Ленина 36
E-mail: minkult-nic@mail.ru
Возраст: 20
мужчина

Всего прислано стихов: 5, в том числе на конкурс: 5
Средний балл: нет

Стихи поэта:

№:902
Название: «Эжыдээ»
Тема:
Оценено посетителями: 152 раз. Средний балл: 0.2
Эжыхэн минии арюухан,
Энхэргэн хододоо зулгыхан.
Эльгэлэн намдаа хандадаг
Эжыдээ хэзээдэш дуратайб.

Хаанашье ябахадаа
Хайратам намдаа hанагдадаг.
Хэзээдэшье дурдахадам,
Халуухан зүрхэмни сохилдог.

Эгээл дүтөөр hанагдадаг
Эрьелдэhэн ужам дэлхэй дээрэ
Эршэ найдал бэлэглэhэн
Эжымни мүнхэдөө  hуугыш даа.

«Бабушке»

Наша бабушка – как прародитель 
Почитается свято мной
Дома нашего дух-хранитель
Светлый, ласковый и седой.

Она покорно принимала путы
Болезней детских и капризы
Она наивно расставляет пункты
Мечтая мне облегчить мне путь.

Едва слышны ее молитвы
Из сложенных ладонью рук
Незримым зонтиком – защитой
Закрыт от бед надежно внук.
№:904
Название: Хошуун -Yзүүр
Тема:
Оценено посетителями: 177 раз. Средний балл: 0.1
Түрэhэн тоонтоёо магтахамни,
Түгнынгөө тала дурсахамни,
Хошун-Yзүүрээ дурдахамни,
Баян баялигынь тоолохомни.

Түүхэ домогоороо баян,
Түгнын таламни уужам даа.
Хүн зоноороо суурхаhан 
Хошун-Yзүүрни энэл даа.

Уужамхан сагаан Түгнэмни
Улад зондоо дүтэл юм.
Баян-Улаан ууладамни
Булжамуурай дуун зэдэлдэг юм.

Түрэhэн нютагаа шэлэдэггүй,
Түрэл дайдаяа мартадаггүй.
Yндэhэн нютагни хайратайл
Yргэнхэн Туяамни үнэтэйл.
 
Хошун-узур – село родное»

Я с рождения пил этот воздух,
Из настоя степных цветов
Детство словно короткий отдых 
Пролетело средь лугов.

Я в струящемся воздухе вижу
Родовую гору размытой,
В шелесте трав услышу
Голос зовущий: «Где ты?»

Степь родного Тугнуя
Тебя ли вижу я во сне?
Сколько еще до встречи
Считать по весне капели?
№:906
Название: «Хонин жэл»
Тема:
Оценено посетителями: 215 раз. Средний балл: 0
Шара намарай hүүлээр
Шармайн үбэл ерэжэ,
Хангай hайхан Түгнэдэм
Хонин жэлнай морилбо.

Сагай гүйдэлдэ торонгүй
Саашаа улам хүгжэжэ,
Сая жэлнүүдтэ мүнхэ 
Сарюун жэлээ угтаял!

«Год овцы»

Едва осень раздела степь
До самого тела трав,
Зима стыдливо 
Накрыла ее снегом.

Застенчиво смотрит на это
Тонкий серп новорожденной луны.
По широкой тугнуйской степи
Пасется хозяйка нового года – белая овца.
№:908
Название: «Зүүдэн соогоо эрьедэгби»
Тема:
Оценено посетителями: 154 раз. Средний балл: 0
Бүргэдтэ сохюулhан гулабхаа мэтэ,
Дурлаhан харасадаш нэрбэгдээд гэнсэтэ
Шуhамни бурьялаа досоогоо гэнтэ,
Мэдээл hэм иихэб гэжэ нэгэтэ.

Буряадай сэсэрлигээр сэнгэжэл ябаhан аад,
Бурьялаад шуhамни халижа болиногүй.
Наhанайм харгы шинии замтай тудалдаад,
Ухаан бодолни эндүүрээд hаланагүй.

Мүльhөөр хушагдаад зүрхэмни байhан аад,
Дүлэн болоод шатажа хайланал.
Досоом хүйтэрөөд дулаархаа болиhон аад,
Наран гараад шангаар шаранал.

Дуран гэжэ этигэдэггүй аад,
Дурлааб гээд, зүрхэмни сохилно.
Хаяад, мартаад ябаха гэhэн аад,
Харахаал шамаяа дурамни хүрэнэл.

Золгоhойб гэжэ hанадагби,
Зүүдэн соогоо эрьедэгби,
Зүдэрөөд, гуниглаад абадагби,
Мартахам гээд ядадагби.

Хэлэhэн үгэнүүдыш шэбшээд үзэдэгби,
Зүүдэндээ тэрэнээ дурдажа зүдэрдэгби.
Альганайш дулаае мартаха шадалгүйб,
Арюухан шарайеш шамарлаха аргагүйб.

 «Возвращаюсь во снах» 

Раненая орлом голубка
Взлететь пыталась в моем сне.
Метался я во сне и стонал
Не в силах ей помочь.

Сострадание редким качеством 
Стало у народа моего.
Это я понял, когда слились 
В одну дорогу тропинки наших лет.

Рушится ледяной дворец сердца
От разведенного ею костра.
Словно солнце внутри меня
Жжет нестерпимо душу.

Не верившее в любовь сердце
Наказано сожжением на костре
Глаза не повинуются разуму
Желающему ее забыть.

Мечтая о встречах наяву,
Я к ней во снах возвращаюсь.
Сновиденья одно за другим
Не дают мне ее забыть.

Случайно оброненные ею слова
В моих снах в разговор превращаются.
Я тепла ее мягких ладоней, свет чела
Позабыть не в силах.

№:910
Название: Эрьенсэг энэ дэлхэй дээрэ…
Тема:
Оценено посетителями: 195 раз. Средний балл: 0
Эрьенсэг энэ дэлхэй дээрэ эрын бэе бэелhэндээ
Эгээл золтой жаргалтайб гэжэ этигэдэгби.
Бууралхан Буряадтаа нютагжан ажаhуухадаа
Буянтай хэшэгтэйб гэжэшье hанадагби.

Нютагайнгаа сэсэрлигээр сэнгэжэ ябаhан аад,
Наадажа хүхингүй юундэ үнгэргэхэбиб.
Дуранай охиндо hогтожо үзэхэдөө,
Дуулан дурлангүй юундэ үнгэргэхэбиб.

На этой земле…

Родиться мужчиной на этой земле
Это счастье мое великое.
Родина моя – святая Бурятия - 
Она моя благодать, моя земля.

В прогулках по любимым просторам
Почему бы не звучать моим стихам?!
Влюбленному сердцу моему
Почему бы не петь песни о счастье?!